Dicționarul salariatului din învățământ

Dicționarul salariatului din învățământ

Care sunt cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le știm despre cum sunt plătiți profesorii?

24.10.2018

De Nicoleta Coșoreanu, ilustrație de Oana Barbonie

Salariul debutantului. După creșterea salarială de 20% din luna martie a acestui an, un profesor, învățător sau educator debutant, fără studii superioare (doar absolvent de liceu), cu normă întreagă, are un salariu de bază brut de 3.916 lei. Salariul brut de bază al unui profesor debutant cu studii superioare este de 4.098 de lei. Statutul de debutant este primul grad didactic din învățământ.

Salariul maxim. Un profesor cu studii superioare, grad didactic I și o vechime de peste 25 de ani are un salariu de bază brut de 5.517 lei.

Titularizare. Examenul de titularizare se dă la finalul facultății sau la terminarea ciclului dintr-un liceu pedagogic, iar pentru obținerea unui post de titular, absolventul trebuie să obțină cel puțin nota 7. Cei care nu iau nota 7, dar au obținut mai mult de 5 la examen, pot candida pentru un post de suplinitor, pentru care sunt plătiți în funcție de numărul de ore la clasă, cu un contract pe perioadă determinată. Profesorii titulari au contracte de muncă pe perioade nedeterminate.

Definitivat. Examenul de definitivat poate fi susținut de profesorii cu cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor I și II. Examenul de definitivat poate fi susținut fără taxă de cel mult trei ori, iar nota minimă pentru promovare este 8. În grila de salarizare, diferența dintre salariul unui profesor titular debutant cu studii superioare și cel al unui profesor debutant cu definitivat este de 46 de lei. Salariul maxim al unui profesor cu grad definitiv (fără grad didactic I sau II), cu o vechime de peste 25 de ani, poate ajunge la 4.554 lei brut (2.664 lei net).

Gradele didactice. Gradul didactic II se poate obține la cel puțin patru ani după promovarea examenului de definitivat și constă în trei probe (o inspecție școlară, un test scris și o probă orală de pedagogie), iar examenul pentru gradul didactic I poate fi susținut la cel puțin patru ani după promovarea celui pentru gradul II. Constă tot în trei probe: un colocviu de admitere, o inspecție școlară specială și o lucrare metodico-științifică. Pentru un profesor cu peste 25 de ani de experiență, diferența de salariu brut între cele două grade este de 689 de lei.

Gradația de merit. Prin concurs, profesorii pot primi gradații de merit. Conform metodologiei și criteriilor de acordare a gradațiilor de merit, acestea pot fi obținute de profesorii care s-au remarcat prin inovarea didactică, prin pregătirea elevilor premianți la competiții școlare, dar și cei care au avut rezultate în prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă, în progresele elevilor cu risc de abandon școlar. Gradația de merit se acordă pe o perioadă de cinci ani, iar profesorii care o obțin beneficiază de un spor de salariu de 25%.

Sporuri. Profesorii care îndeplinesc funcția de diriginte primesc un spor de salariu de 10%. Cadrele didactice din învățământul special beneficiază de un spor de 15%, la fel ca personalul didactic din sistemul penitenciar. De asemenea, personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învățământul preșcolar, primar sau gimnazial, primește următoarele majorări ale salariului de bază:

 a) pentru 2 clase/grupe, creștere cu 7% a salariului de bază;
 b) pentru 3 clase/grupe, creștere cu 10% a salariului de bază;
 c) pentru 4 clase/grupe, creștere cu 15% a salariului de bază;
 d) pentru 5 clase/grupe, creștere cu 20% a salariului de bază.

Profesorii calificați și cei cu funcții de conducere, care își desfășoară activitatea în localități izolate primesc o indemnizație de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Iar începând cu data de 1 decembrie 2018, profesorii vor beneficia și de un spor de suprasolicitare de 10%.

Beneficii. Conform Legii Educației, „personalul didactic beneficiază, în limita fondurilor alocate prin buget, din fonduri extrabugetare sau sponsorizări, de acoperirea integrală ori parțială a cheltuielilor de deplasare și de participare la manifestări științifice organizate în străinătate, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ”. De asemenea, cadrele didactice care nu au locuința în aceeași localitate în care predau beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, iar personalul didactic și didactic auxiliar are o compensație de 50% de la bugetul asigurărilor sociale de stat, din valoarea cazării, mesei și a tratamentului în bazele de odihnă și tratament.

Formarea continuă. Legea educației naționale spune că formarea continuă a profesorilor are loc prin cumularea, la fiecare 5 ani de la definitivat, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, care pot fi  obținut prin participarea la cursuri acreditate. Creditele sunt importante la evaluarea anuală a cadrelor didactice, însă nu aduc beneficii salariale. Mai mult decât atât, profesorii plătesc singuri cursurile de formare.

Sancțiuni. Conform legii, în cazul unor abateri disciplinare, profesorii pot fi sancționați, în funcție de gravitatea actelor lor, prin:

„a) observație scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 - 6 luni;
d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control;
e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.”

Evaluarea profesorilor care nu îndeplinesc funcții de conducere este făcută de către comisii formate din 3-5 persoane, „dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau este un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea”.

 

Erată: În varianta inițială a articolului a apărut informația greșită conform căreia examenul de definitivat poate fi susținut doar de profesorii cu o vechime de cel puțin doi ani. De asemenea, am eliminat valoarea netă a salariilor profesorilor, care se calculează diferit de salariile standard.

Nicoleta Coșoreanu

Reporter

Exploratoare de sisteme. Ale celor de legi, în educație, și ale celor de joc, în sport.  

Oana Barbonie

Art Director

Și un oarecare reporter vizual.

CUVINTE-CHEIE

profesor salariu lege

Utilizăm cookie-uri și alte tehnologii similare necesare funcționării site-ului, analizării performanței, pentru a-ți oferi conținut personalizat după interese și preferințe, precum și pentru activitatea noastră de publicitate online. Detalii despre despre cookie-uri și gestionarea lor in Politica de Cookies
Accept toate cookie-urile